• نمایی از عملیات تهیه سنگدانه برای بدنه سد
  • عملیات اجرای بدنه سد با هسته رسی