OK

مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی کارواندر

  • کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته است.

رودخانه‌ ايرندگان سرشاخه اصلي رودخانه دامن است كه تا ايرانشهر و شبكه بمپور ادامه دارد. هدف از سد كارواندر تأمين آب دراز مدت شهرستان خاش مي ‌باشد كه در حال حـاضر با مشكل جدي آب شرب مواجـه است و نوع سد از نوع RCC به ارتفاع 66 متر از بستر رودخانه با حجم مخزن 72 م.م.م مي‌باشد.

مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی کارواندر