OK


شبکه های آبیاری و زهکشی


  

شرکت مهندسین مشاور آبساران در حوزه شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده خرد جمعی، دانش و تجربیات بیش از 30 نفر از کارشناسان و تکنسین های با تجربه، توانایی خویش را با بهره گیری از استانداردهای معتبر جهانی در انجام خدمات مختلفی در زمینه های طراحی و نظارت بر اجرا به شرح ذیل بر عهده دارد :

  • امکان سنجی و تهیه طرح اولیه و نهایی شبکه آبیاری و زهکشی
  • ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال
  • کشاورزی و دامپروری و پرورش آبزیان
  • بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
  • مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب


    

   پروژه های دهه شصت          پروژه های دهه هفتاد           پروژه های دهه هشتاد          پروژه های دهه نود